MR en OR

De Lisdodde heeft een ouderraad en medezeggenschapsraad. 

Ouderraad (OR)
De OR bestaat uit een aantal ouders en een of twee leerkrachten. Zij organiseren en ondersteunen verschillende activiteiten en evenementen voor kinderen. Ook voert de OR een aantal praktische zaken uit.  

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR bestaat uit een oudergeleding en een teamgeleding. De MR heeft inspraak op het beleid van de school. Voor sommige zaken is dit besluitvormend, voor anderen zaken adviserend. De locatiedirecteur maakt geen deel uit van de MR, maar heeft wel een adviserende taak. MR-leden worden gekozen voor de periode van drie jaar.

Eens per jaar leggen de OR en MR verantwoording af over het gevoerde beleid.

 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden